Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
%11
İcra El Kitabı

İcra El KitabıAçıklamalı ve 2154 Adet Özet İçtihatlarla

Liste Fiyatı : 185,00TL
İndirimli Fiyat : 164,65TL
Kazancınız : 20,35TL
Taksitli fiyat : 9 x 20,12TL
Satış adedi : 200
9786257761116
366920
İcra El Kitabı
İcra El Kitabı Açıklamalı ve 2154 Adet Özet İçtihatlarla
Platon Hukuk Yayınları
164.65

Değerli Okuyucularım;

Pratik bilgilerden oluşan her yerde ve her zaman başucu kitabınız İcra El Kitabının onuncu basısının da çok kısa sürede bitmesi üzerine onbirinci basısı hazır hale getirilmiştir.

Amacımız siz değerli okuyucularımızın, yoğun iş ortamında doğru bilgiye zamanında ve süratle ulaşmasını sağlamaktır.

Bu kitapta güncel İİK’nunu bulabileceğiniz gibi kanunun çoğu maddelerinde pratiğe yönelik en son açıklama ve başlıklı içtihatları bulabileceksiniz.

Daha fazla bilgiyi İcra ve İflas Hukukunda Uygulamalar adlı 11. Baskı kitabımda görebilirsiniz.

 

İÇİNDEKİLER

 

İCRA VE İFLÂS KANUNU

 

BİRİNCİ KONU

Teşkilat ve Muhtelif Hükümler

 

                                                                       Madde  Sayfa

                                                                          No         No

İcra daireleri......................................................... 1.......... 41

İflâs daireleri....................................................... 2.......... 43

İcra iflâs dairelerinin birleştirilmesi....................... 3.......... 43

İcra mahkemesi.................................................... 4.......... 43

Sorumluluk.......................................................... 5.......... 45

Zimmet................................................................ 6 ......... 46

Zarar ve ziyan davasının zamanaşımı..................... 7.......... 46

Tutanaklar........................................................... 8.......... 46

Elektronik işlemler............................................ 8/a.......... 50

Paranın ödenmesi ve değerli eşyanın muhafazası.... 9.......... 52

İş görmekten memnuiyet..................................... 10.......... 53

İcra mahkemesi hâkiminin reddi....................... 10/a.......... 53

Memnu işler....................................................... 11.......... 54

İcra dairesine ödeme (Mülga).............................. 12.......... 54

Gözetim ve denetim............................................ 13.......... 54

Birinci teftiş.................................................... 13/a.......... 54

Yönetmelik ve Yargıtay kararları......................... 14.......... 55

Harçlar.............................................................. 15.......... 55

Şikayet ve şartlar................................................ 16.......... 16

Şikayet üzerine yapılacak muameleler................. 17........ 102

Yargılama usulleri.............................................. 18........ 104

 

MÜDDETLER

 

Başlaması ve bitmesi.......................................... 19........ 105

Müddetlerin değiştirilmemesi.............................. 20........ 105

İcra tebliğleri...................................................... 21........ 106

İcranın durdurulması........................................... 22........ 123

Kanundaki ıstılahlar............................................ 23........ 123

 

İKİNCİ KONU

İlAmların İcrası

 

 1. Para ve Teminattan Başka Borçlar

Hakkında İlâmların İcrası

Taşınır teslimi................................................. ...24........ 125

Çocuk teslimi..................................................... 25........ 135

Çocukla şahsi münasebet tesisine dair ilâmın icrası 25/a..... 136

Çocuk teslimine ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilâmların icrasında uzman bulundurulması....................................................................... 25/b........ 139

Taşınmaz tahliye ve teslimi

 1. Borçlunun elinde ise....................................... 26........ 140
 2. Taşınmaz üçüncü şahıs elinde ise..................... 27........ 142

Taşınmaz davalarında hükümlerin tapu sicil dairesine tebliği 28  143

 

Taşınmaz hakkındaki hükümden

sonra yedin tebeddülü......................................... 29........ 143

Bir işin yapılmasına veya yapılmamasına

dair olan ilâmlar................................................. 30........ 143

İrtifak haklarına mütedair ilamlar........................ 31........ 147

Gemilere ve bunlarla ilgili aynî haklara ilişkin ilamların icrası 31/a         148

 1. Para ve Teminat Verilmesi Hakkındaki İlâmların İcrası

İcra emri ve muhtevası........................................ 32........ 150

İcranın geri bırakılması....................................... 33........ 161

İlamın zamanaşımına uğradığı iddiası................ 33/a........ 166

III. Müşterek Hükümler

İcranın nereden isteneceği................................... 34........ 168

Takibin başlaması............................................... 35........ 168

İcranın geri bırakılması için verilecek süre........... 36........ 168

Haciz veya iflâs istemek yetkisi........................... 37........ 177

İlâm mahiyetini haiz belgeler.............................. 38........ 177

Zamanaşımı....................................................... 39........ 187

İcranın iadesi...................................................... 40........ 188

Umumi hükümler............................................... 41........ 193

 

ÜÇÜNCÜ KONU

İlamsız Takip

 

 1. Takibin Muhtelif Tarzları

Para borcu ve teminat için takip........................... 42........ 194

İflâsa tabi şahıslar hakkındaki takip..................... 43........ 195

Ticareti terk edenler............................................ 44........ 197

Rehin ve ipotekle temin edilmiş alacaklar............ 45........ 201

Haciz yoliyle takip

 1. Umumiyetle................................................... 46........ 207
 2. Hukuku amme borçları.................................... 47........ 207

Zabıt ve müsadere edilen eşyanın paraya çevrilmesi 48...... 207

Rehin karşılığı ödünç verenler............................. 49........ 207

 1. Yetki

Yetki ve itirazları................................................ 50........ 208

III. Tatiller ve talikler

Tatiller

 1. Bütün borçlular hakkında................................ 51........ 222
 2. Borçlunun ailesinden birinin ölümü halinde...... 52........ 223
 3. Terekenin borçlarında..................................... 53........ 223
 4. Tutukluluk ve hükümlülük halinde................... 54........ 235
 5. Askerlik halinde........................................... 54/a........ 236
 6. Borçlunun ağır hastalığı halinde....................... 55........ 237

Talikin müddetlerin cereyanına tesiri................... 56........ 237

 1. İcra Tebliğleri

İcra tebliğleri...................................................... 57........ 237

 1. Takip Talebi

Takip talebi ve muhtevası................................... 58........ 243

Takip masrafları................................................. 59........ 274

 1. Ödeme Emri ve İtiraz
 2. Ödeme emri ve muhtevası............................... 60........ 275
 3. Ödeme emrinin tebliği..................................... 61........ 279

İtiraz

 1. Süresi ve şekli................................................ 62........ 281
 2. İtiraz sebepleri................................................ 63........ 293
 3. Alacaklıya verilecek nüsha.............................. 64........ 293
 4. Gecikmiş itiraz............................................... 65........ 293
 5. İtirazın hükmü................................................ 66........ 295
 6. İtirazın hükümden düşürülmesi
 7. İtirazın iptali................................................... 67........ 297
 8. İtirazın kesin olarak kaldırılması...................... 68 301
 9. İtirazın geçici olarak kaldırılması................... 68/a........ 309

Borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli kredi şeklinde işleyen kredilerde itirazın kesin olarak kaldırılması..................................................... 68/b........ 311

İtirazın muvakkaten kaldırılmasının hükümleri..... 69........ 313

Karar ve müddet................................................. 70........ 314

İcra mahkemesinin kararıyla takibin talik veya iptali 71..... 314

Menfi tespit ve istirdat davaları........................... 72........ 322

Hususi hükümler................................................ 73........ 332

 

DÖRDÜNCÜ KONU

HACİZ YOLİYLE TAKİP

 

 1. Mal Beyanı

Beyanın muhteviyatı........................................... 74........ 332

Beyan mecburiyeti müddeti, başlangıcı................ 75........ 333

Hapis ile tazyik.................................................. 76........ 333

Sonradan kazanılan veya ziyadeleşen malların beyanı......... 77  333

 1. Haciz

Haciz

 1. Talep müddeti................................................ 78........ 334
 2. Hacze başlama müddeti................................... 79........ 355

Haciz yapan memurun salahiyeti......................... 80........ 360

Zabıta memurlarıyla muhtarların vazifeleri........... 81........ 362

Haczi caiz olmayan mallar ve haklar.................... 82........ 363

Kısmen haczi caiz olan şeyler.............................. 83........ 378

Önceden yapılan anlaşmalar............................. 83/a........ 386

Yavrulu hayvanların haczi................................ 83/b........ 387

Taşınmaz rehni kapsamındaki eklentinin haczi... 83/c........ 387

Yetişmemiş mahsullerin haczi............................. 84........ 387

Taşınır ve taşınmaz malların haczi....................... 85........ 388

Taşınır mallarda haczin neticeleri ....................... 86........ 392

Kıymet takdiri.................................................... 87........ 393

Mahcuz malları muhafaza tedbirleri

 1. Taşınırlar hakkında......................................... 88........ 393
 2. Alacaklar ve üçüncü şahıs elinde haczedilen mallar hakkında 89 398
 3. Diğer haklar için............................................. 90........ 412
 4. Taşınmazlar hakkında..................................... 91........ 412
 5. Taşınmaz haczinin şümulü
 6. Alacakları rehinle sağlanmış alacaklıların mahfuz hakları

III. İdare ve işletme.......................................... 92........ 413

Mahsullerin toplanması, borçlunun hakkı............. 93........ 419

İştirak halinde tasarruf edilen mallar.................... 94........ 419

Mahcuz malların muhafazası masrafları............... 95........ 431

İstihkak iddiasına itiraz

 1. Borçlunun zilyedliği
 2. Hazırlık safhası............................................... 96........ 432
 3. Üçüncü şahsın istihkak iddiası......................... 97........ 443

İstihkak davalarında mülkiyet karinesi............... 97/a........ 451

 1. Çalınmış ve zayi olmuş şeyler......................... 98........ 455

 

 1. Üçüncü şahsın zilyetliği................................ 99........ 455

Hacze iştirak derecelerinin teşkili...................... 100........ 459

Önce icrası lazım gelen merasime lüzum olmaksızın iştirak 101 462

Haciz tutanağı tanzimi...................................... 102........ 464

Davet............................................................... 103........ 465

Hacze iştirak halinde davet................................ 104........ 468

Borç ödemeden aciz vesikası............................. 105........ 468

III. Paraya Çevirme

 1. Satış talebi

Talep için müddetler......................................... 106........ 469

Talep hakkı...................................................... 107........ 474

Muvakkat haciz halinde.................................... 108........ 475

Satışın tatili...................................................... 109........ 475

Haczin kalkması............................................... 110........ 476

Taksitle ödeme................................................. 111........ 478

 1. Taşınırların satışı

Müddetler........................................................ 112........ 480

Vaktinden evvel satış........................................ 113........ 480

Artırma hazırlık tedbirleri.................................. 114........ 480

İhalenin yapılması............................................ 115........ 488

İkinci artırma.................................................... 116........ 489

Altın ve gümüş eşya.......................................... 117........ 489

Satış bedelinin ödenmemesi, ihale farklarının tahsili sureti 118  490

Pazarlık suretiyle satış....................................... 119........ 492

Ödeme yerine alacakların devri......................... 120........ 493

Paraya çevirmenin diğer tarzı İştirak halinde mülkiyet hisseleri 121        495

Aile mal ortaklığı.............................................. 122........ 500

 1. Taşınmazların satışı

Satış müddeti.................................................... 123........ 501

Artırma şartları

 1. Şartnamenin açık bulundurulması.................. 124........ 520
 2. Münderecatı................................................. 125........ 523

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar 126...... 525

Ayrıca tebliğler................................................. 127........ 534

Mükellefiyetlerin listesi.................................... 128........ 545

Kıymet takdirine ilişkin şikâyet....................... 128/a........ 556

İhale................................................................ 129........ 563

Ödeme usulü.................................................... 130........ 572

Ödeme müddeti içinde taşınmazın idaresi........... 131........ 578

Sonradan tesis edilen taşınmaz mükellefiyetleri ve ipotekli ve mahcuz taşınmazların kiralanmasında hüküm............................................................. 132........ 580

İhalenin feshi ve farkının tahsili......................... 133........ 582

İhalenin neticesi ve feshi................................... 134........ 587

Tescil için tapuya tebliğ ve zorla çıkarma........... 135........ 612

Taşınmazların satışına ilişkin hükümlerin gemilere uygulanması 136      619

Aile yurtları...................................................... 137........ 620

 1. Paranın paylaştırılması

Paraların paylaştırılması zamanı, masraflar ve vekalet ücreti 138 621

İcra dairesinin tamamlama hacizleri .................. 139........ 624

Sıra cetveli....................................................... 140........ 625

Cetvel suretlerinin tebliği.................................. 141........ 638

Cetvele itiraz.................................................... 142........ 638

Teminat karşılığı ödeme................................. 142/a........ 649

Borç ödemeden aciz vesikası............................. 143........ 651

Senedin geri verilmesi ve ilâmın icrası vesikası.. 144........ 655

Paranın paylaştırılmasına ilişkin hükümlerin gemilere uygulanması       144/a   656

 

BEŞİNCİ KONU

 

 1. Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi

Takip talebi...................................................... 145........ 656

Ödeme emri..................................................... 146........ 657

Ödeme emrine itiraz......................................... 147........ 658

 1. İpoteğin Paraya Çevrilmesi

Takip talebi...................................................... 148........ 659

Adres gösterme zorunluluğu........................... 148/a........ 678

 1. İcra emri....................................................... 149........ 681

İcranın geri bırakılması.................................. 149/a........ 693

 1. Ödeme emri............................................... 149/b........ 697

Ödeme emrine itiraz......................................... 150........ 699

İtirazın incelenmesi usulü ve hükümleri........... 150/a........ 703

Kiracılara haber verme................................... 150/b........ 706

Tapu idaresine haber verme............................ 150/c........ 710

Satış hazırlıkları............................................. 150/d........ 715

III. Müşterek Hükümler

Paraya çevirme müddeti................................. 150/e........ 718

Muvakkat rehin açığı belgesi........................... 150/f........ 723

Paraya çevirme usulü..................................... 150/g........ 725

Alacağın veya rehnin ilâmla tespit edilmiş olması 150/h..... 727

Borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli kredi şeklinde işleyen nakdi kredileri ve gayri nakdi kredileri teminen alınan ipotekler..................... 150/ı........ 729

Paylaştırma...................................................... 151........ 737

Rehin açığı belgesi........................................... 152........ 739

İpotekli alacakta alacaklının gaip bulunması veya borcu almaktan İmtina           153      744

Rehnin paraya çevrilmesine ilişkin hükümlerin gemilere uygulanması   153/a   753

 

ALTINCI KONU

İflas YOLİYLE Takip

 

 1. Yetki

İflas takiplerinde yetkili merci........................... 154........ 756

 1. İflas Yoliyle Adi Takip

Ödeme emri ve münderecatı.............................. 155........ 762

İflâs talebi ve müddeti....................................... 156........ 763

Talebin geri alınması ve yenilenmesi................. 157........ 763

Yargılama usulü............................................... 158........ 763

Muhafaza tedbirleri........................................... 159........ 764

Masrafların peşin verilmesi............................... 160........ 765

Defter tutulması

 1. Usulü........................................................... 161........ 765
 2. Neticeleri..................................................... 162........ 765
 3. Devam müddeti............................................ 163........ 766

Kanun yollarına başvurma................................. 164........ 766

İflâs tarihi........................................................ 165........ 767

İflâs kararının tebliği ve ilânı............................. 166........ 767

III. Kambiyo Senetleri (Çek, Poliçe ve Emre Muharrer Senet) Hakkındaki Hususi Takip Usulleri

Takibin kabulü şartları...................................... 167........ 767

 1. Haciz yolu ile takip

Ödeme emri..................................................... 168........ 776

 1. Borca itiraz................................................... 169........ 785

İtirazın incelenmesi........................................ 169/a........ 790

 1. İmzaya itiraz................................................. 170........ 795

Borçlunun kambiyo hukuku bakımından şikayeti 170/a...... 802

Uygulanacak diğer hükümler.......................... 170/b........ 810

 1. İflâs yolu ile takip

Ödeme emri..................................................... 171........ 811

İtiraz veya şikayet............................................. 172........ 811

İflâs davası

 1. İtiraz veya şikayet olunmaması...................... 173........ 812
 2. İtiraz veya şikayet olunması........................... 174........ 813
 3. İstirdat davası............................................... 175........ 813
 4. Uygulanacak hükümler.................................. 176........ 813
 5. Müşterek hükümler

Alacaklı ve borçluya verilecek belgeler........... 176/a........ 813

Birden fazla borçlu bulunması........................ 176/b........ 813

 1. Doğrudan Doğruya İflâs Halleri Evvelce takibe hacet kalmaksızın iflâs
 2. Alacaklının talebi......................................... 177........ 814
 3. Borçlunun müracaatıyla................................ 178........ 815

Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin iflâsı......... 179........ 815

Erteleme tedbirleri (Mülga)............................ 179/a........ 816

Erteleme kararının etkileri (Mülga)................. 179/b........ 816

Kanun yolları (Mülga).................................... 179/c........ 816

Reddolunan miraslar......................................... 180........ 816

Usul................................................................. 181........ 816

 1. İflâsın Kaldırılması

İflâsın kaldırılması............................................ 182........ 816

Reddolunmuş bir miras tasfiyesinin durdurulması 183....... 817

 

YEDİNCİ KONU

İflasın Hukuki Neticeleri

 

 1. Borçlunun Malları Hakkında İflâsın Neticeleri

İflâs masası...................................................... 184........ 817

Rehinli mallar ve üretime yönelik yerler............. 185........ 819

İhtiyaten veya icraen haczedilen şeyler............... 186........ 820

İptal davasına tabi haklar................................... 187........ 820

Bedelinin tahsili için verilmiş emre veya hamiline muharrer senetler      188      820

Başkasına ait malın satış bedeli.......................... 189........ 821

Satıcının geri alma hakkı................................... 190........ 821

Müflisin tasarrufa ehliyetsizliği ve poliçe ödenmesi hükümleri 191         821

Müflise ödeme.................................................. 192........ 821

Takibin durması ve düşmesi.............................. 193........ 822

Hukuk davalarının tatili..................................... 194........ 823

 1. Alacaklıların Hakları Üzerine İflâsın Tesirleri

Müflisin borçlarının Muacceliyet kesbetmesi...... 195........ 824

Faiz................................................................. 196........ 825

Şarta muallak alacaklar..................................... 197........ 825

Mevzu para olmayan alacakların paraya çevrilmesi 198..... 825

Tamam olmuş satışların ifası............................. 199........ 826

Takas............................................................... 200........ 826

Takasa itiraz..................................................... 201........ 827

Müflisin kefil olduğu borçlar............................. 202........ 827

Müşterek borçluların bir zamanda iflâsı.............. 203........ 827

Müflisle birlikte borçlu tarafından borcun kısmen ödenmesi 204 827

Kolektif şirketin ve gayri mahdut mesuliyetli şeriklerin iflası 205           828

Adi ve rehinli alacakların sırası.......................... 206........ 828

Sıralar arasındaki münasebet............................. 207........ 832

 

SEKİZİNCİ KONU

İflAsın Tasfiyesi

 

 1. Masanın Teşkili

Defter tanzimi.................................................. 208........ 833

Müflisin vazifeleri............................................ 209........ 833

Teminat tedbirleri............................................. 210........ 833

Haczi caiz olmayan eşya hakkında..................... 211........ 834

Üçüncü şahıslara ait mallar................................ 212........ 834

Taşınmazlar üzerinde üçüncü şahısların hakları.. 213........ 834

Kıymet takdiri.................................................. 214........ 834

Defterin müflis tarafından tanınması.................. 215........ 834

Müflisin mükellefiyetleri................................... 216........ 834

Tasfiyenin tatili................................................ 217........ 835

 

 1. Alacaklıları Davet

Basit tasfiye..................................................... 218........ 835

Adi tasfiye ve iflâsın açılmasının ilânı................ 219........ 835

Reddedilen miraslarda alacaklıları davet............ 220........ 836

III. Masanın İdaresi

İlk alacaklılar toplanması.................................. 221........ 836

Toplantı veya karar nisabının oluşmaması.......... 222........ 837

İflâs idaresi ve iflâs dairesinin vazifeleri............. 223........ 837

Toplanmada verilen kararlar.............................. 224........ 838

Kararlar aleyhine müracaat................................ 225........ 839

İflâs idaresinin vazifesi..................................... 226........ 839

İflâs idaresinin vazife ve mesuliyeti................... 227........ 839

Üçüncü şahısların istihkak iddiaları.................... 228........ 840

Masa alacaklarının tahsili, müstacel satış............ 229........ 840

 1. Alacakların Tahkiki ve Sıraların Tayini

İddia edilen alacakların tetkiki........................... 230........ 840

Tapu siciline yazılı alacaklar............................. 231........ 841

Alacaklılar sıra cetvelinin müddet ve şekli.......... 232........ 841

Reddedilen alacaklar......................................... 233........ 841

Alacaklılar sıra cetveli, ilân ve ihbar.................. 234........ 842

Sıra cetveline itiraz ve neticeleri........................ 235........ 842

Geç kalan müracaatlar....................................... 236........ 844

 1. Masanın Tasfiyesi

İkinci alacaklılar toplanması.............................. 237........ 844

İkinci alacaklılar toplanmasının yetkisi.............. 238........ 845

Toplantı ve karar nisabının oluşmaması.............. 239........ 845

Yeniden alacaklılar toplanması.......................... 240........ 845

Malların paraya çevrilmesi usulü....................... 241........ 845

Artırmanın ilânı................................................ 242........ 846

Artırma ve ihale................................................ 243........ 846

Artırma suretiyle satışın şartları......................... 244........ 846

Münazaalı hakların talep eden alacaklılara temliki 245....... 847

Aile yurtları...................................................... 246........ 847

VI Paraların Paylaştırılması

Pay cetveli ve son hesap.................................... 247........ 847

İflas masrafları ve masanın borçları................... 248........ 847

Pay cetvelinin iflâs dairesine bırakılması............ 249........ 847

Dağıtma........................................................... 250........ 847

Borç ödemeden aciz vesikası............................. 251........ 848

Muvakkat dağıtmalar........................................ 252........ 848

Kaydettirilmemiş alacaklar................................ 253........ 848

VII. İflâsın Kapanması

Nihai rapor ve kapanma kararı .......................... 254........ 849

İflâs kapandıktan sonra..................................... 255........ 849

İflâsın tasfiyesi müddeti.................................... 256........ 849

 

DOKUZUNCU KONU

İhtiyati Haciz

 

İhtiyati haciz şartları......................................... 257........ 850

İhtiyati haciz kararı.......................................... 258........ 857

İhtiyati hacizde teminat.................................... 259........ 860

İhtiyati haciz kararının muhtevası..................... 260........ 861

İhtiyati haciz kararının icrası............................ 261........ 861

Zabıt tutma ve haciz tutanağının tebliği ............  262........ 863

Borçlu tarafından gösterilecek teminat.............. 263........ 863

İhtiyati haczi tamamlayan merasim................... 264........ 864

İhtiyati haciz kararına itiraz ve temyiz............... 265........ 867

İhtiyati haczin kaldırılması............................... 266........ 872

İhtiyati hacizde iflas yolu ile takip.................... 267........ 873

İcrai hacizlere iştirak......................................... 268........ 874

 

ONUNCU KONU

Kiralar Hakkında Hususi Hükümler ve

Kiralanan Taşınmazların Tahliyesi

 

Adi kira ve hasılat kiraları için ödeme emri ve itiraz müddeti 269           875

İtiraz etmemenin sonuçları.............................. 269/a........ 884

İtiraz ve kaldırılması usulü............................. 269/b........ 885

Kira akdi dışındaki itirazlar ve tahliye............. 269/c........ 887

Kıyasen uygulanacak maddeler....................... 269/d........ 891

Hapis hakkı için defter yapılması....................... 270........ 891

Kaçırılan eşyayı takip hakkı.............................. 271........ 894

Mukavelename ile kiralanan taşınmazların tahliyesi

 1. Tahliye emri ve münderecatı ......................... 272........ 894
 2. Tahliye ve teslim.......................................... 273........ 896

İtiraz

 1. Müddet ve şekli............................................ 274........ 896
 2. İtirazın kaldırılması....................................... 275........ 897

Kiralanan taşınmazda üçüncü şahıs bulunursa..... 276........ 898

 

ONBİRİNCİ KONU

İptal Davası

 

İptal davası ve davacılar.................................... 277........ 901

İvazsız tasarrufların butlanı............................... 278........ 905

Acizden dolayı butlan....................................... 279........ 906

Zarar verme kastından dolayı iptal..................... 280........ 906

İptal davalarında yargılama usulü...................... 281........ 908

İptal davasında davalı....................................... 282........ 909

İadenin şümulü................................................. 283........ 909

Hak düşürücü müddet....................................... 284........ 909

 

ONİKİNCİ KONU

Konkordato ile Sermaye Şirketleri

ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla

Yeniden Yapılandırılması

 

 1. Adi Konkordato

Konkordato talebi............................................. 285........ 910

Konkordato talebine eklenecek belgeler ............ 286........ 911

Geçici mühlet................................................... 287........ 912

Geçici mühletin sonuçları, ilanı ve bildirimi....... 288........ 913

Kesin mühlet.................................................... 289........ 914

Konkordato komiseri ve alacaklılar kurulu ile bunların görevleri            290      915

Borçlunun mali durumunun düzelmesi nedeniyle kesin mühletin kaldırılması     291      917

Kesin mühlet içinde konkordato talebinin reddi ile iflasın açılması        292      917

Kanun yolları................................................... 293........ 918

Kesin mühletin alacaklılar bakımından sonuçları 294........ 918

Kesin mühletin rehinli alacaklılar bakımından sonuçları.... 295  919

Kesin mühletin sözleşmeler bakımından sonuçları 296....... 919

Kesin mühletin borçlu bakımından sonuçları...... 297........ 920

Defter tutulması ve rehinli malların kıymetinin takdiri...... 298  921

Rehinli taşınır veya taşınmazın paraya çevrilmesinin ertelenmesi (Mülga:28/02/2018-7101/65 md.)..................................................................... 298/a........ 921

Alacaklıları alacaklarını bildirmeye davet........... 299........ 921

Alacaklar hakkında borçlunun beyana daveti...... 300........ 922

Alacaklılar toplantısına davet............................ 301........ 922

Alacaklılar toplantısı ve projenin kabulü için gerekli çoğunluk 302         922

Borçtan birlikte sorumlu olanlara karşı haklar..... 303........ 923

Konkordatonun mahkemede incelenmesi............ 304........ 924

Konkordatonun tasdiki şartları........................... 305........ 924

Konkordatonun tasdiki kararı, kapsamı ve ilânı... 306........ 925

Rehinli malların muhafaza ve satışı ile finansal  kiralama konusu malların iadesinin ertelenmesi 307....................................................................... 925

Konkordatonun tasdik edilmemesi ve borçlunun iflâsı....... 308  927

Kanun yolları................................................. 308/a........ 927

Çekişmeli alacaklar hakkında dava.................. 308/b........ 927

Konkordatonun hükümleri.............................. 308/c........ 928

Konkordatonun sonuçlanmayan takiplere etkisi 308/ç........ 928

Konkordato haricinde yapılan vaatler.............. 308/d........ 929

Konkordatonun kısmen feshi.......................... 308/e........ 929

Konkordatonun tamamen feshi........................ 308/f........ 929

Konkordatoda harç, vergi istisnaları ve teşvik belgeleri.. 308/g  929

 1. Rehinli Alacaklılarla Müzakere ve Borçların Yapılandırılması

Rehinli alacaklılarla müzakere şartları ve yapılandırmanın hükümleri    308/h   930

III. İflâstan Sonra Konkordato

Şartları ve hükümleri........................................ 309........ 932

 1. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato

Genel olarak.................................................. 309/a........ 932

Zorunlu içeriği............................................... 309/b........ 933

Tasdikin sonuçları.......................................... 309/c........ 933

Konkordato tasfiye memurlarının hukukî durumu 309/ç..... 934

Paylaştırmaya katılacak alacaklıların belirlenmesi 309/d.... 934

Paraya çevirme.............................................. 309/e........ 934

Rehinli taşınmazlar......................................... 309/f........ 935

Taşınır rehinleri............................................. 309/g........ 935

Tahsili güç ve ihtilaflı hakların alacaklılara devri 309/ğ...... 936

Paraların paylaştırılması................................. 309/h........ 936

Rehin açığı..................................................... 309/ı........ 936

Tevdi............................................................. 309/i........ 937

Faaliyet raporu............................................... 309/j........ 937

Hukukî işlemlerin iptali.................................. 309/k........ 937

Uygulanacak ortak hükümler........................... 309/l........ 938

 1. Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması

Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma.......... 309/m........ 938

Yeniden yapılandırma projesi......................... 309/n........ 939

Başvuruya eklenecek belgeler......................... 309/o........ 940

Başvuru üzerine ve ara dönemde mahkemece yapılacak işlem ve alınacak tedbirler        309/ö   941

Başvurunun mahkemece incelenmesi ve kanun yolları... 309/p  942

Kararın sonuçları............................................ 309/r........ 943

Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırmanın feshi 309/s....... 943

Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma projesinin tadili. 309/ş  944

Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma projesinin ihlâli ve muhtelif hükümler   309/t    944

Harç, vergi istisnaları ve teşvik belgeleri......... 309/u........ 945

Yönetmelik.................................................... 309/ü........ 946

 

ONÜÇÜNCÜ KONU

Taksiratlı ve Hileli İflâs

 

 1. Taksiratlı İflas

Taksiratlı iflâs halleri........................................ 310........ 947

 1. Hileli İflâs

Hileli iflâs halleri.............................................. 311........ 948

 

ONDÖRDÜNCÜ KONU

İtibarın Yerine Gelmesi

 

 1. Hileli müflis................................................. 312........ 950

B.. Taksiratlı müflis.......................................... 313........ 950

 1. Adi müflis.................................................... 314........ 950

İlân.................................................................. 315........ 950

Ölümden sonra itibarın yerine gelmesi............... 316........ 950

ONBEŞİNCİ KONU

Fevkalade Hallerde Mühlet ve Tatil

 

 1. Fevkalade Mühlet

Bu babın tatbiki şartları..................................... 317........ 951

Fevkalade mühletin kabulü, borçlunun dilekçesi. 318........ 951

İcra mahkemesince yapılacak tetkikler............... 319........ 951

İstinaf yoluna başvurma.................................... 320........ 952

Defter tanzimi, komiser..................................... 321........ 952

Kararın tebliği.................................................. 322........ 952

Neticeler, takipler ve müddetler......................... 323........ 952

Borçlunun tasarruf hakları

 1. Umumiyetle................................................. 324........ 953
 2. Yetkili makam tarafından alınan hususi tedbirler hakkında 325 953

Fevkalade mühlete tabi olmayan alacaklar.......... 326........ 953

Uzatma............................................................ 327........ 954

Refi................................................................. 328........ 954

Fevkalade mühlet izinde konkordato ve yeniden mühlet verilmemesi     329      955

İflâsın ertelenmesi ile ilişki (Mülga )............... 329/a........ 955

 1. Fevkalade Hallerde Tatil

İcra takiplerinin durdurulması halleri................. 330........ 955

 

ONALTINCI KONU

 

 1. Cezai Hükümler

Alacaklısını zarara sokmak kastiyle mevcudunu Eksilten borçluların cezası       331      956

Aczine kendi fiiliyle sebebiyet veren veya vaziyetinin Fenalığını bilerek ağırlaştıran borçlunun cezası........................................................................ 332........ 957

İflâs ve konkordato işlerinde hususi menfaat temin edenlerin cezası       333      957

Ticari işletmede yöneticinin sorumluluğu........ 333/a........ 958

Konkordatoda veya sermaye şirketleri ile kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılmasında yetkili kimseleri hataya düşüren ya da konkordato veya uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma koşullarına uymayan borçlunun cezası............... 334........ 958

Kiracının cezalandırılacağı haller....................... 335........ 959

Müflisin mallarını vermeyenler hakkındaki cezalar 336...... 959

Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi:.............. 337........ 959

Ticareti terk edenlerin cezası.......................... 337/a........ 959

Hakikate muhalif  beyanda bulunanların cezası... 338........ 960

Beyandan sonra mal ve kazançta olan tezayüdü bildirmeyen borçlunun cezası    339      961

Borçlunun ödeme şartını ihlali halinde ceza........ 340........ 962

Çocuk teslimi emrine muhalefetin cezası............ 341........ 966

İcra dairesince teslim edilen taşınmaz veya gemiye tekrar girenlerin cezası        342      967

30 ve 31 inci maddeler hükmüne muhalefet edenlerin cezası 343 967

Nafakaya ilişkin kararlara uymayanların cezası... 344........ 968

Hükmi şahısların muamelelerinde kimlerin ceza göreceği.. 345  968

Sermaye şirketlerinin iflâsını istemek mecburiyetinde olanların cezası   345/a   968

Artırmadan çekilme....................................... 345/b........ 969

Görev ve birleştirilme yasağı............................. 346........ 969

Şikayet süresi................................................... 347........ 969

Yetki............................................................... 348........ 969

Muhakeme usulü.............................................. 349........ 969

Duruşma.......................................................... 350........ 970

Tahkikat........................................................... 351........ 970

Karar............................................................... 352........ 970

İtiraz................................................................ 353........ 971

Davanın ve cezanın düşmesi ile ceza verilemeyecek hâller 354  971

 

ONYEDİNCİ KONU

Hususi Hükümler

 

Maaş ve ücretlerin kesilmesinde usul................. 355........ 972

Yukarıdaki maddeye riayet etmeyenler hakkında hükümler 356  973

Cumhuriyet savcılığınca takip........................... 357........ 974

Üçüncü şahsa bırakılan mallar........................... 358........ 974

İcra dairelerinin muhabereleri ........................... 359........ 977

Haczedilen malların istinabe suretiyle satışı........ 360........ 977

Fazla verilen paranın geri alınması..................... 361........ 978

Emanetler hakkında zamanaşımı........................ 362........ 980

Özel okullar ile özel öğrenci yurt ve benzeri kurumların taşınır ve taşınmaz mallarının haczi..................................................................... 362/a........ 980

 

 

SON MADDELER

 

İstinaf yoluna başvurma ve incelenmesi............. 363........ 981

Temyiz yoluna başvurma ve incelenmesi............ 364........ 983

İstinaf dilekçesinin reddi................................... 365........ 986

Bölge adliye mahkemesi ve Yargıtay kararları.... 366........ 987

Borçlunun mevcudu hakkında malûmat vermek mecburiyeti 367 989

İlga edilen kanunlar.......................................... 368........ 989

Ek Madde ........................................................... 1........ 989

Ek Madde............................................................ 2........ 991

Ek Madde............................................................ 3........ 992

Geçici Madde ...................................................... 1........ 993

Geçici Madde ...................................................... 2 ....... 993

Geçici Madde ...................................................... 3........ 994

Geçici Madde ...................................................... 4 ....... 994

Geçici Madde ...................................................... 5........ 994

Geçici Madde ...................................................... 6 ....... 998

Geçici Madde ...................................................... 7........ 998

Geçici Madde ...................................................... 8........ 998

Geçici Madde ...................................................... 9........ 998

Geçici Madde .................................................... 10........ 998

Geçici Madde .................................................... 11........ 999

Geçici Madde..................................................... 12........ 999

Geçici Madde..................................................... 13...... 1000

Geçici Madde..................................................... 14...... 1000

Geçici Madde..................................................... 15...... 1001

Meriyet zamanı................................................ 369...... 1001

Kanunu icraya memur olanlar............................ 370...... 1001


PRATİK BİLGİLER

 

ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN PARA ALACAKLARINA İLİŞKİN TAKİBİN BAŞLATILMASI USULÜ HAKKINDA KANUN...................... 1002

TAHSİL HARCINDAN & DAMGA VERGİSİNDEN MUAF OLAN VE OLMAYAN KURUMLAR        1017

KESİNLEŞMEDEN İCRA EDİLEN VE EDİLEMEYEN KARARLAR               1026

İŞÇİLİK ALACAKLARI BRÜT ALACAKLARIN NETLEŞTİRİLMESİ          1047

2020 YILI YURT DIŞI TEBLİGAT VE İSTİNABE TALEPLERİNDE UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ..................................................................................... 1051

2020 YILI LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI YÖNETMELİĞİ ÜCRET TARİFESİ    1066

KATMA DEĞER VERGİSİ.............................................................. 1071

ALACAK KALEMLERİNE GÖRE FAİZ TÜRÜ VE ORANLARI 1077

KAVRAMLARA GÖRE ARAMA CETVELİ............................... 1099

 • Açıklama
  • Değerli Okuyucularım;

   Pratik bilgilerden oluşan her yerde ve her zaman başucu kitabınız İcra El Kitabının onuncu basısının da çok kısa sürede bitmesi üzerine onbirinci basısı hazır hale getirilmiştir.

   Amacımız siz değerli okuyucularımızın, yoğun iş ortamında doğru bilgiye zamanında ve süratle ulaşmasını sağlamaktır.

   Bu kitapta güncel İİK’nunu bulabileceğiniz gibi kanunun çoğu maddelerinde pratiğe yönelik en son açıklama ve başlıklı içtihatları bulabileceksiniz.

   Daha fazla bilgiyi İcra ve İflas Hukukunda Uygulamalar adlı 11. Baskı kitabımda görebilirsiniz.

    

   İÇİNDEKİLER

    

   İCRA VE İFLÂS KANUNU

    

   BİRİNCİ KONU

   Teşkilat ve Muhtelif Hükümler

    

                                                                          Madde  Sayfa

                                                                             No         No

   İcra daireleri......................................................... 1.......... 41

   İflâs daireleri....................................................... 2.......... 43

   İcra iflâs dairelerinin birleştirilmesi....................... 3.......... 43

   İcra mahkemesi.................................................... 4.......... 43

   Sorumluluk.......................................................... 5.......... 45

   Zimmet................................................................ 6 ......... 46

   Zarar ve ziyan davasının zamanaşımı..................... 7.......... 46

   Tutanaklar........................................................... 8.......... 46

   Elektronik işlemler............................................ 8/a.......... 50

   Paranın ödenmesi ve değerli eşyanın muhafazası.... 9.......... 52

   İş görmekten memnuiyet..................................... 10.......... 53

   İcra mahkemesi hâkiminin reddi....................... 10/a.......... 53

   Memnu işler....................................................... 11.......... 54

   İcra dairesine ödeme (Mülga).............................. 12.......... 54

   Gözetim ve denetim............................................ 13.......... 54

   Birinci teftiş.................................................... 13/a.......... 54

   Yönetmelik ve Yargıtay kararları......................... 14.......... 55

   Harçlar.............................................................. 15.......... 55

   Şikayet ve şartlar................................................ 16.......... 16

   Şikayet üzerine yapılacak muameleler................. 17........ 102

   Yargılama usulleri.............................................. 18........ 104

    

   MÜDDETLER

    

   Başlaması ve bitmesi.......................................... 19........ 105

   Müddetlerin değiştirilmemesi.............................. 20........ 105

   İcra tebliğleri...................................................... 21........ 106

   İcranın durdurulması........................................... 22........ 123

   Kanundaki ıstılahlar............................................ 23........ 123

    

   İKİNCİ KONU

   İlAmların İcrası

    

   1. Para ve Teminattan Başka Borçlar

   Hakkında İlâmların İcrası

   Taşınır teslimi................................................. ...24........ 125

   Çocuk teslimi..................................................... 25........ 135

   Çocukla şahsi münasebet tesisine dair ilâmın icrası 25/a..... 136

   Çocuk teslimine ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilâmların icrasında uzman bulundurulması....................................................................... 25/b........ 139

   Taşınmaz tahliye ve teslimi

   1. Borçlunun elinde ise....................................... 26........ 140
   2. Taşınmaz üçüncü şahıs elinde ise..................... 27........ 142

   Taşınmaz davalarında hükümlerin tapu sicil dairesine tebliği 28  143

    

   Taşınmaz hakkındaki hükümden

   sonra yedin tebeddülü......................................... 29........ 143

   Bir işin yapılmasına veya yapılmamasına

   dair olan ilâmlar................................................. 30........ 143

   İrtifak haklarına mütedair ilamlar........................ 31........ 147

   Gemilere ve bunlarla ilgili aynî haklara ilişkin ilamların icrası 31/a         148

   1. Para ve Teminat Verilmesi Hakkındaki İlâmların İcrası

   İcra emri ve muhtevası........................................ 32........ 150

   İcranın geri bırakılması....................................... 33........ 161

   İlamın zamanaşımına uğradığı iddiası................ 33/a........ 166

   III. Müşterek Hükümler

   İcranın nereden isteneceği................................... 34........ 168

   Takibin başlaması............................................... 35........ 168

   İcranın geri bırakılması için verilecek süre........... 36........ 168

   Haciz veya iflâs istemek yetkisi........................... 37........ 177

   İlâm mahiyetini haiz belgeler.............................. 38........ 177

   Zamanaşımı....................................................... 39........ 187

   İcranın iadesi...................................................... 40........ 188

   Umumi hükümler............................................... 41........ 193

    

   ÜÇÜNCÜ KONU

   İlamsız Takip

    

   1. Takibin Muhtelif Tarzları

   Para borcu ve teminat için takip........................... 42........ 194

   İflâsa tabi şahıslar hakkındaki takip..................... 43........ 195

   Ticareti terk edenler............................................ 44........ 197

   Rehin ve ipotekle temin edilmiş alacaklar............ 45........ 201

   Haciz yoliyle takip

   1. Umumiyetle................................................... 46........ 207
   2. Hukuku amme borçları.................................... 47........ 207

   Zabıt ve müsadere edilen eşyanın paraya çevrilmesi 48...... 207

   Rehin karşılığı ödünç verenler............................. 49........ 207

   1. Yetki

   Yetki ve itirazları................................................ 50........ 208

   III. Tatiller ve talikler

   Tatiller

   1. Bütün borçlular hakkında................................ 51........ 222
   2. Borçlunun ailesinden birinin ölümü halinde...... 52........ 223
   3. Terekenin borçlarında..................................... 53........ 223
   4. Tutukluluk ve hükümlülük halinde................... 54........ 235
   5. Askerlik halinde........................................... 54/a........ 236
   6. Borçlunun ağır hastalığı halinde....................... 55........ 237

   Talikin müddetlerin cereyanına tesiri................... 56........ 237

   1. İcra Tebliğleri

   İcra tebliğleri...................................................... 57........ 237

   1. Takip Talebi

   Takip talebi ve muhtevası................................... 58........ 243

   Takip masrafları................................................. 59........ 274

   1. Ödeme Emri ve İtiraz
   2. Ödeme emri ve muhtevası............................... 60........ 275
   3. Ödeme emrinin tebliği..................................... 61........ 279

   İtiraz

   1. Süresi ve şekli................................................ 62........ 281
   2. İtiraz sebepleri................................................ 63........ 293
   3. Alacaklıya verilecek nüsha.............................. 64........ 293
   4. Gecikmiş itiraz............................................... 65........ 293
   5. İtirazın hükmü................................................ 66........ 295
   6. İtirazın hükümden düşürülmesi
   7. İtirazın iptali................................................... 67........ 297
   8. İtirazın kesin olarak kaldırılması...................... 68 301
   9. İtirazın geçici olarak kaldırılması................... 68/a........ 309

   Borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli kredi şeklinde işleyen kredilerde itirazın kesin olarak kaldırılması..................................................... 68/b........ 311

   İtirazın muvakkaten kaldırılmasının hükümleri..... 69........ 313

   Karar ve müddet................................................. 70........ 314

   İcra mahkemesinin kararıyla takibin talik veya iptali 71..... 314

   Menfi tespit ve istirdat davaları........................... 72........ 322

   Hususi hükümler................................................ 73........ 332

    

   DÖRDÜNCÜ KONU

   HACİZ YOLİYLE TAKİP

    

   1. Mal Beyanı

   Beyanın muhteviyatı........................................... 74........ 332

   Beyan mecburiyeti müddeti, başlangıcı................ 75........ 333

   Hapis ile tazyik.................................................. 76........ 333

   Sonradan kazanılan veya ziyadeleşen malların beyanı......... 77  333

   1. Haciz

   Haciz

   1. Talep müddeti................................................ 78........ 334
   2. Hacze başlama müddeti................................... 79........ 355

   Haciz yapan memurun salahiyeti......................... 80........ 360

   Zabıta memurlarıyla muhtarların vazifeleri........... 81........ 362

   Haczi caiz olmayan mallar ve haklar.................... 82........ 363

   Kısmen haczi caiz olan şeyler.............................. 83........ 378

   Önceden yapılan anlaşmalar............................. 83/a........ 386

   Yavrulu hayvanların haczi................................ 83/b........ 387

   Taşınmaz rehni kapsamındaki eklentinin haczi... 83/c........ 387

   Yetişmemiş mahsullerin haczi............................. 84........ 387

   Taşınır ve taşınmaz malların haczi....................... 85........ 388

   Taşınır mallarda haczin neticeleri ....................... 86........ 392

   Kıymet takdiri.................................................... 87........ 393

   Mahcuz malları muhafaza tedbirleri

   1. Taşınırlar hakkında......................................... 88........ 393
   2. Alacaklar ve üçüncü şahıs elinde haczedilen mallar hakkında 89 398
   3. Diğer haklar için............................................. 90........ 412
   4. Taşınmazlar hakkında..................................... 91........ 412
   5. Taşınmaz haczinin şümulü
   6. Alacakları rehinle sağlanmış alacaklıların mahfuz hakları

   III. İdare ve işletme.......................................... 92........ 413

   Mahsullerin toplanması, borçlunun hakkı............. 93........ 419

   İştirak halinde tasarruf edilen mallar.................... 94........ 419

   Mahcuz malların muhafazası masrafları............... 95........ 431

   İstihkak iddiasına itiraz

   1. Borçlunun zilyedliği
   2. Hazırlık safhası............................................... 96........ 432
   3. Üçüncü şahsın istihkak iddiası......................... 97........ 443

   İstihkak davalarında mülkiyet karinesi............... 97/a........ 451

   1. Çalınmış ve zayi olmuş şeyler......................... 98........ 455

    

   1. Üçüncü şahsın zilyetliği................................ 99........ 455

   Hacze iştirak derecelerinin teşkili...................... 100........ 459

   Önce icrası lazım gelen merasime lüzum olmaksızın iştirak 101 462

   Haciz tutanağı tanzimi...................................... 102........ 464

   Davet............................................................... 103........ 465

   Hacze iştirak halinde davet................................ 104........ 468

   Borç ödemeden aciz vesikası............................. 105........ 468

   III. Paraya Çevirme

   1. Satış talebi

   Talep için müddetler......................................... 106........ 469

   Talep hakkı...................................................... 107........ 474

   Muvakkat haciz halinde.................................... 108........ 475

   Satışın tatili...................................................... 109........ 475

   Haczin kalkması............................................... 110........ 476

   Taksitle ödeme................................................. 111........ 478

   1. Taşınırların satışı

   Müddetler........................................................ 112........ 480

   Vaktinden evvel satış........................................ 113........ 480

   Artırma hazırlık tedbirleri.................................. 114........ 480

   İhalenin yapılması............................................ 115........ 488

   İkinci artırma.................................................... 116........ 489

   Altın ve gümüş eşya.......................................... 117........ 489

   Satış bedelinin ödenmemesi, ihale farklarının tahsili sureti 118  490

   Pazarlık suretiyle satış....................................... 119........ 492

   Ödeme yerine alacakların devri......................... 120........ 493

   Paraya çevirmenin diğer tarzı İştirak halinde mülkiyet hisseleri 121        495

   Aile mal ortaklığı.............................................. 122........ 500

   1. Taşınmazların satışı

   Satış müddeti.................................................... 123........ 501

   Artırma şartları

   1. Şartnamenin açık bulundurulması.................. 124........ 520
   2. Münderecatı................................................. 125........ 523

   Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar 126...... 525

   Ayrıca tebliğler................................................. 127........ 534

   Mükellefiyetlerin listesi.................................... 128........ 545

   Kıymet takdirine ilişkin şikâyet....................... 128/a........ 556

   İhale................................................................ 129........ 563

   Ödeme usulü.................................................... 130........ 572

   Ödeme müddeti içinde taşınmazın idaresi........... 131........ 578

   Sonradan tesis edilen taşınmaz mükellefiyetleri ve ipotekli ve mahcuz taşınmazların kiralanmasında hüküm............................................................. 132........ 580

   İhalenin feshi ve farkının tahsili......................... 133........ 582

   İhalenin neticesi ve feshi................................... 134........ 587

   Tescil için tapuya tebliğ ve zorla çıkarma........... 135........ 612

   Taşınmazların satışına ilişkin hükümlerin gemilere uygulanması 136      619

   Aile yurtları...................................................... 137........ 620

   1. Paranın paylaştırılması

   Paraların paylaştırılması zamanı, masraflar ve vekalet ücreti 138 621

   İcra dairesinin tamamlama hacizleri .................. 139........ 624

   Sıra cetveli....................................................... 140........ 625

   Cetvel suretlerinin tebliği.................................. 141........ 638

   Cetvele itiraz.................................................... 142........ 638

   Teminat karşılığı ödeme................................. 142/a........ 649

   Borç ödemeden aciz vesikası............................. 143........ 651

   Senedin geri verilmesi ve ilâmın icrası vesikası.. 144........ 655

   Paranın paylaştırılmasına ilişkin hükümlerin gemilere uygulanması       144/a   656

    

   BEŞİNCİ KONU

    

   1. Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi

   Takip talebi...................................................... 145........ 656

   Ödeme emri..................................................... 146........ 657

   Ödeme emrine itiraz......................................... 147........ 658

   1. İpoteğin Paraya Çevrilmesi

   Takip talebi...................................................... 148........ 659

   Adres gösterme zorunluluğu........................... 148/a........ 678

   1. İcra emri....................................................... 149........ 681

   İcranın geri bırakılması.................................. 149/a........ 693

   1. Ödeme emri............................................... 149/b........ 697

   Ödeme emrine itiraz......................................... 150........ 699

   İtirazın incelenmesi usulü ve hükümleri........... 150/a........ 703

   Kiracılara haber verme................................... 150/b........ 706

   Tapu idaresine haber verme............................ 150/c........ 710

   Satış hazırlıkları............................................. 150/d........ 715

   III. Müşterek Hükümler

   Paraya çevirme müddeti................................. 150/e........ 718

   Muvakkat rehin açığı belgesi........................... 150/f........ 723

   Paraya çevirme usulü..................................... 150/g........ 725

   Alacağın veya rehnin ilâmla tespit edilmiş olması 150/h..... 727

   Borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli kredi şeklinde işleyen nakdi kredileri ve gayri nakdi kredileri teminen alınan ipotekler..................... 150/ı........ 729

   Paylaştırma...................................................... 151........ 737

   Rehin açığı belgesi........................................... 152........ 739

   İpotekli alacakta alacaklının gaip bulunması veya borcu almaktan İmtina           153      744

   Rehnin paraya çevrilmesine ilişkin hükümlerin gemilere uygulanması   153/a   753

    

   ALTINCI KONU

   İflas YOLİYLE Takip

    

   1. Yetki

   İflas takiplerinde yetkili merci........................... 154........ 756

   1. İflas Yoliyle Adi Takip

   Ödeme emri ve münderecatı.............................. 155........ 762

   İflâs talebi ve müddeti....................................... 156........ 763

   Talebin geri alınması ve yenilenmesi................. 157........ 763

   Yargılama usulü............................................... 158........ 763

   Muhafaza tedbirleri........................................... 159........ 764

   Masrafların peşin verilmesi............................... 160........ 765

   Defter tutulması

   1. Usulü........................................................... 161........ 765
   2. Neticeleri..................................................... 162........ 765
   3. Devam müddeti............................................ 163........ 766

   Kanun yollarına başvurma................................. 164........ 766

   İflâs tarihi........................................................ 165........ 767

   İflâs kararının tebliği ve ilânı............................. 166........ 767

   III. Kambiyo Senetleri (Çek, Poliçe ve Emre Muharrer Senet) Hakkındaki Hususi Takip Usulleri

   Takibin kabulü şartları...................................... 167........ 767

   1. Haciz yolu ile takip

   Ödeme emri..................................................... 168........ 776

   1. Borca itiraz................................................... 169........ 785

   İtirazın incelenmesi........................................ 169/a........ 790

   1. İmzaya itiraz................................................. 170........ 795

   Borçlunun kambiyo hukuku bakımından şikayeti 170/a...... 802

   Uygulanacak diğer hükümler.......................... 170/b........ 810

   1. İflâs yolu ile takip

   Ödeme emri..................................................... 171........ 811

   İtiraz veya şikayet............................................. 172........ 811

   İflâs davası

   1. İtiraz veya şikayet olunmaması...................... 173........ 812
   2. İtiraz veya şikayet olunması........................... 174........ 813
   3. İstirdat davası............................................... 175........ 813
   4. Uygulanacak hükümler.................................. 176........ 813
   5. Müşterek hükümler

   Alacaklı ve borçluya verilecek belgeler........... 176/a........ 813

   Birden fazla borçlu bulunması........................ 176/b........ 813

   1. Doğrudan Doğruya İflâs Halleri Evvelce takibe hacet kalmaksızın iflâs
   2. Alacaklının talebi......................................... 177........ 814
   3. Borçlunun müracaatıyla................................ 178........ 815

   Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin iflâsı......... 179........ 815

   Erteleme tedbirleri (Mülga)............................ 179/a........ 816

   Erteleme kararının etkileri (Mülga)................. 179/b........ 816

   Kanun yolları (Mülga).................................... 179/c........ 816

   Reddolunan miraslar......................................... 180........ 816

   Usul................................................................. 181........ 816

   1. İflâsın Kaldırılması

   İflâsın kaldırılması............................................ 182........ 816

   Reddolunmuş bir miras tasfiyesinin durdurulması 183....... 817

    

   YEDİNCİ KONU

   İflasın Hukuki Neticeleri

    

   1. Borçlunun Malları Hakkında İflâsın Neticeleri

   İflâs masası...................................................... 184........ 817

   Rehinli mallar ve üretime yönelik yerler............. 185........ 819

   İhtiyaten veya icraen haczedilen şeyler............... 186........ 820

   İptal davasına tabi haklar................................... 187........ 820

   Bedelinin tahsili için verilmiş emre veya hamiline muharrer senetler      188      820

   Başkasına ait malın satış bedeli.......................... 189........ 821

   Satıcının geri alma hakkı................................... 190........ 821

   Müflisin tasarrufa ehliyetsizliği ve poliçe ödenmesi hükümleri 191         821

   Müflise ödeme.................................................. 192........ 821

   Takibin durması ve düşmesi.............................. 193........ 822

   Hukuk davalarının tatili..................................... 194........ 823

   1. Alacaklıların Hakları Üzerine İflâsın Tesirleri

   Müflisin borçlarının Muacceliyet kesbetmesi...... 195........ 824

   Faiz................................................................. 196........ 825

   Şarta muallak alacaklar..................................... 197........ 825

   Mevzu para olmayan alacakların paraya çevrilmesi 198..... 825

   Tamam olmuş satışların ifası............................. 199........ 826

   Takas............................................................... 200........ 826

   Takasa itiraz..................................................... 201........ 827

   Müflisin kefil olduğu borçlar............................. 202........ 827

   Müşterek borçluların bir zamanda iflâsı.............. 203........ 827

   Müflisle birlikte borçlu tarafından borcun kısmen ödenmesi 204 827

   Kolektif şirketin ve gayri mahdut mesuliyetli şeriklerin iflası 205           828

   Adi ve rehinli alacakların sırası.......................... 206........ 828

   Sıralar arasındaki münasebet............................. 207........ 832

    

   SEKİZİNCİ KONU

   İflAsın Tasfiyesi

    

   1. Masanın Teşkili

   Defter tanzimi.................................................. 208........ 833

   Müflisin vazifeleri............................................ 209........ 833

   Teminat tedbirleri............................................. 210........ 833

   Haczi caiz olmayan eşya hakkında..................... 211........ 834

   Üçüncü şahıslara ait mallar................................ 212........ 834

   Taşınmazlar üzerinde üçüncü şahısların hakları.. 213........ 834

   Kıymet takdiri.................................................. 214........ 834

   Defterin müflis tarafından tanınması.................. 215........ 834

   Müflisin mükellefiyetleri................................... 216........ 834

   Tasfiyenin tatili................................................ 217........ 835

    

   1. Alacaklıları Davet

   Basit tasfiye..................................................... 218........ 835

   Adi tasfiye ve iflâsın açılmasının ilânı................ 219........ 835

   Reddedilen miraslarda alacaklıları davet............ 220........ 836

   III. Masanın İdaresi

   İlk alacaklılar toplanması.................................. 221........ 836

   Toplantı veya karar nisabının oluşmaması.......... 222........ 837

   İflâs idaresi ve iflâs dairesinin vazifeleri............. 223........ 837

   Toplanmada verilen kararlar.............................. 224........ 838

   Kararlar aleyhine müracaat................................ 225........ 839

   İflâs idaresinin vazifesi..................................... 226........ 839

   İflâs idaresinin vazife ve mesuliyeti................... 227........ 839

   Üçüncü şahısların istihkak iddiaları.................... 228........ 840

   Masa alacaklarının tahsili, müstacel satış............ 229........ 840

   1. Alacakların Tahkiki ve Sıraların Tayini

   İddia edilen alacakların tetkiki........................... 230........ 840

   Tapu siciline yazılı alacaklar............................. 231........ 841

   Alacaklılar sıra cetvelinin müddet ve şekli.......... 232........ 841

   Reddedilen alacaklar......................................... 233........ 841

   Alacaklılar sıra cetveli, ilân ve ihbar.................. 234........ 842

   Sıra cetveline itiraz ve neticeleri........................ 235........ 842

   Geç kalan müracaatlar....................................... 236........ 844

   1. Masanın Tasfiyesi

   İkinci alacaklılar toplanması.............................. 237........ 844

   İkinci alacaklılar toplanmasının yetkisi.............. 238........ 845

   Toplantı ve karar nisabının oluşmaması.............. 239........ 845

   Yeniden alacaklılar toplanması.......................... 240........ 845

   Malların paraya çevrilmesi usulü....................... 241........ 845

   Artırmanın ilânı................................................ 242........ 846

   Artırma ve ihale................................................ 243........ 846

   Artırma suretiyle satışın şartları......................... 244........ 846

   Münazaalı hakların talep eden alacaklılara temliki 245....... 847

   Aile yurtları...................................................... 246........ 847

   VI Paraların Paylaştırılması

   Pay cetveli ve son hesap.................................... 247........ 847

   İflas masrafları ve masanın borçları................... 248........ 847

   Pay cetvelinin iflâs dairesine bırakılması............ 249........ 847

   Dağıtma........................................................... 250........ 847

   Borç ödemeden aciz vesikası............................. 251........ 848

   Muvakkat dağıtmalar........................................ 252........ 848

   Kaydettirilmemiş alacaklar................................ 253........ 848

   VII. İflâsın Kapanması

   Nihai rapor ve kapanma kararı .......................... 254........ 849

   İflâs kapandıktan sonra..................................... 255........ 849

   İflâsın tasfiyesi müddeti.................................... 256........ 849

    

   DOKUZUNCU KONU

   İhtiyati Haciz

    

   İhtiyati haciz şartları......................................... 257........ 850

   İhtiyati haciz kararı.......................................... 258........ 857

   İhtiyati hacizde teminat.................................... 259........ 860

   İhtiyati haciz kararının muhtevası..................... 260........ 861

   İhtiyati haciz kararının icrası............................ 261........ 861

   Zabıt tutma ve haciz tutanağının tebliği ............  262........ 863

   Borçlu tarafından gösterilecek teminat.............. 263........ 863

   İhtiyati haczi tamamlayan merasim................... 264........ 864

   İhtiyati haciz kararına itiraz ve temyiz............... 265........ 867

   İhtiyati haczin kaldırılması............................... 266........ 872

   İhtiyati hacizde iflas yolu ile takip.................... 267........ 873

   İcrai hacizlere iştirak......................................... 268........ 874

    

   ONUNCU KONU

   Kiralar Hakkında Hususi Hükümler ve

   Kiralanan Taşınmazların Tahliyesi

    

   Adi kira ve hasılat kiraları için ödeme emri ve itiraz müddeti 269           875

   İtiraz etmemenin sonuçları.............................. 269/a........ 884

   İtiraz ve kaldırılması usulü............................. 269/b........ 885

   Kira akdi dışındaki itirazlar ve tahliye............. 269/c........ 887

   Kıyasen uygulanacak maddeler....................... 269/d........ 891

   Hapis hakkı için defter yapılması....................... 270........ 891

   Kaçırılan eşyayı takip hakkı.............................. 271........ 894

   Mukavelename ile kiralanan taşınmazların tahliyesi

   1. Tahliye emri ve münderecatı ......................... 272........ 894
   2. Tahliye ve teslim.......................................... 273........ 896

   İtiraz

   1. Müddet ve şekli............................................ 274........ 896
   2. İtirazın kaldırılması....................................... 275........ 897

   Kiralanan taşınmazda üçüncü şahıs bulunursa..... 276........ 898

    

   ONBİRİNCİ KONU

   İptal Davası

    

   İptal davası ve davacılar.................................... 277........ 901

   İvazsız tasarrufların butlanı............................... 278........ 905

   Acizden dolayı butlan....................................... 279........ 906

   Zarar verme kastından dolayı iptal..................... 280........ 906

   İptal davalarında yargılama usulü...................... 281........ 908

   İptal davasında davalı....................................... 282........ 909

   İadenin şümulü................................................. 283........ 909

   Hak düşürücü müddet....................................... 284........ 909

    

   ONİKİNCİ KONU

   Konkordato ile Sermaye Şirketleri

   ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla

   Yeniden Yapılandırılması

    

   1. Adi Konkordato

   Konkordato talebi............................................. 285........ 910

   Konkordato talebine eklenecek belgeler ............ 286........ 911

   Geçici mühlet................................................... 287........ 912

   Geçici mühletin sonuçları, ilanı ve bildirimi....... 288........ 913

   Kesin mühlet.................................................... 289........ 914

   Konkordato komiseri ve alacaklılar kurulu ile bunların görevleri            290      915

   Borçlunun mali durumunun düzelmesi nedeniyle kesin mühletin kaldırılması     291      917

   Kesin mühlet içinde konkordato talebinin reddi ile iflasın açılması        292      917

   Kanun yolları................................................... 293........ 918

   Kesin mühletin alacaklılar bakımından sonuçları 294........ 918

   Kesin mühletin rehinli alacaklılar bakımından sonuçları.... 295  919

   Kesin mühletin sözleşmeler bakımından sonuçları 296....... 919

   Kesin mühletin borçlu bakımından sonuçları...... 297........ 920

   Defter tutulması ve rehinli malların kıymetinin takdiri...... 298  921

   Rehinli taşınır veya taşınmazın paraya çevrilmesinin ertelenmesi (Mülga:28/02/2018-7101/65 md.)..................................................................... 298/a........ 921

   Alacaklıları alacaklarını bildirmeye davet........... 299........ 921

   Alacaklar hakkında borçlunun beyana daveti...... 300........ 922

   Alacaklılar toplantısına davet............................ 301........ 922

   Alacaklılar toplantısı ve projenin kabulü için gerekli çoğunluk 302         922

   Borçtan birlikte sorumlu olanlara karşı haklar..... 303........ 923

   Konkordatonun mahkemede incelenmesi............ 304........ 924

   Konkordatonun tasdiki şartları........................... 305........ 924

   Konkordatonun tasdiki kararı, kapsamı ve ilânı... 306........ 925

   Rehinli malların muhafaza ve satışı ile finansal  kiralama konusu malların iadesinin ertelenmesi 307....................................................................... 925

   Konkordatonun tasdik edilmemesi ve borçlunun iflâsı....... 308  927

   Kanun yolları................................................. 308/a........ 927

   Çekişmeli alacaklar hakkında dava.................. 308/b........ 927

   Konkordatonun hükümleri.............................. 308/c........ 928

   Konkordatonun sonuçlanmayan takiplere etkisi 308/ç........ 928

   Konkordato haricinde yapılan vaatler.............. 308/d........ 929

   Konkordatonun kısmen feshi.......................... 308/e........ 929

   Konkordatonun tamamen feshi........................ 308/f........ 929

   Konkordatoda harç, vergi istisnaları ve teşvik belgeleri.. 308/g  929

   1. Rehinli Alacaklılarla Müzakere ve Borçların Yapılandırılması

   Rehinli alacaklılarla müzakere şartları ve yapılandırmanın hükümleri    308/h   930

   III. İflâstan Sonra Konkordato

   Şartları ve hükümleri........................................ 309........ 932

   1. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato

   Genel olarak.................................................. 309/a........ 932

   Zorunlu içeriği............................................... 309/b........ 933

   Tasdikin sonuçları.......................................... 309/c........ 933

   Konkordato tasfiye memurlarının hukukî durumu 309/ç..... 934

   Paylaştırmaya katılacak alacaklıların belirlenmesi 309/d.... 934

   Paraya çevirme.............................................. 309/e........ 934

   Rehinli taşınmazlar......................................... 309/f........ 935

   Taşınır rehinleri............................................. 309/g........ 935

   Tahsili güç ve ihtilaflı hakların alacaklılara devri 309/ğ...... 936

   Paraların paylaştırılması................................. 309/h........ 936

   Rehin açığı..................................................... 309/ı........ 936

   Tevdi............................................................. 309/i........ 937

   Faaliyet raporu............................................... 309/j........ 937

   Hukukî işlemlerin iptali.................................. 309/k........ 937

   Uygulanacak ortak hükümler........................... 309/l........ 938

   1. Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması

   Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma.......... 309/m........ 938

   Yeniden yapılandırma projesi......................... 309/n........ 939

   Başvuruya eklenecek belgeler......................... 309/o........ 940

   Başvuru üzerine ve ara dönemde mahkemece yapılacak işlem ve alınacak tedbirler        309/ö   941

   Başvurunun mahkemece incelenmesi ve kanun yolları... 309/p  942

   Kararın sonuçları............................................ 309/r........ 943

   Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırmanın feshi 309/s....... 943

   Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma projesinin tadili. 309/ş  944

   Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma projesinin ihlâli ve muhtelif hükümler   309/t    944

   Harç, vergi istisnaları ve teşvik belgeleri......... 309/u........ 945

   Yönetmelik.................................................... 309/ü........ 946

    

   ONÜÇÜNCÜ KONU

   Taksiratlı ve Hileli İflâs

    

   1. Taksiratlı İflas

   Taksiratlı iflâs halleri........................................ 310........ 947

   1. Hileli İflâs

   Hileli iflâs halleri.............................................. 311........ 948

    

   ONDÖRDÜNCÜ KONU

   İtibarın Yerine Gelmesi

    

   1. Hileli müflis................................................. 312........ 950

   B.. Taksiratlı müflis.......................................... 313........ 950

   1. Adi müflis.................................................... 314........ 950

   İlân.................................................................. 315........ 950

   Ölümden sonra itibarın yerine gelmesi............... 316........ 950

   ONBEŞİNCİ KONU

   Fevkalade Hallerde Mühlet ve Tatil

    

   1. Fevkalade Mühlet

   Bu babın tatbiki şartları..................................... 317........ 951

   Fevkalade mühletin kabulü, borçlunun dilekçesi. 318........ 951

   İcra mahkemesince yapılacak tetkikler............... 319........ 951

   İstinaf yoluna başvurma.................................... 320........ 952

   Defter tanzimi, komiser..................................... 321........ 952

   Kararın tebliği.................................................. 322........ 952

   Neticeler, takipler ve müddetler......................... 323........ 952

   Borçlunun tasarruf hakları

   1. Umumiyetle................................................. 324........ 953
   2. Yetkili makam tarafından alınan hususi tedbirler hakkında 325 953

   Fevkalade mühlete tabi olmayan alacaklar.......... 326........ 953

   Uzatma............................................................ 327........ 954

   Refi................................................................. 328........ 954

   Fevkalade mühlet izinde konkordato ve yeniden mühlet verilmemesi     329      955

   İflâsın ertelenmesi ile ilişki (Mülga )............... 329/a........ 955

   1. Fevkalade Hallerde Tatil

   İcra takiplerinin durdurulması halleri................. 330........ 955

    

   ONALTINCI KONU

    

   1. Cezai Hükümler

   Alacaklısını zarara sokmak kastiyle mevcudunu Eksilten borçluların cezası       331      956

   Aczine kendi fiiliyle sebebiyet veren veya vaziyetinin Fenalığını bilerek ağırlaştıran borçlunun cezası........................................................................ 332........ 957

   İflâs ve konkordato işlerinde hususi menfaat temin edenlerin cezası       333      957

   Ticari işletmede yöneticinin sorumluluğu........ 333/a........ 958

   Konkordatoda veya sermaye şirketleri ile kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılmasında yetkili kimseleri hataya düşüren ya da konkordato veya uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma koşullarına uymayan borçlunun cezası............... 334........ 958

   Kiracının cezalandırılacağı haller....................... 335........ 959

   Müflisin mallarını vermeyenler hakkındaki cezalar 336...... 959

   Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi:.............. 337........ 959

   Ticareti terk edenlerin cezası.......................... 337/a........ 959

   Hakikate muhalif  beyanda bulunanların cezası... 338........ 960

   Beyandan sonra mal ve kazançta olan tezayüdü bildirmeyen borçlunun cezası    339      961

   Borçlunun ödeme şartını ihlali halinde ceza........ 340........ 962

   Çocuk teslimi emrine muhalefetin cezası............ 341........ 966

   İcra dairesince teslim edilen taşınmaz veya gemiye tekrar girenlerin cezası        342      967

   30 ve 31 inci maddeler hükmüne muhalefet edenlerin cezası 343 967

   Nafakaya ilişkin kararlara uymayanların cezası... 344........ 968

   Hükmi şahısların muamelelerinde kimlerin ceza göreceği.. 345  968

   Sermaye şirketlerinin iflâsını istemek mecburiyetinde olanların cezası   345/a   968

   Artırmadan çekilme....................................... 345/b........ 969

   Görev ve birleştirilme yasağı............................. 346........ 969

   Şikayet süresi................................................... 347........ 969

   Yetki............................................................... 348........ 969

   Muhakeme usulü.............................................. 349........ 969

   Duruşma.......................................................... 350........ 970

   Tahkikat........................................................... 351........ 970

   Karar............................................................... 352........ 970

   İtiraz................................................................ 353........ 971

   Davanın ve cezanın düşmesi ile ceza verilemeyecek hâller 354  971

    

   ONYEDİNCİ KONU

   Hususi Hükümler

    

   Maaş ve ücretlerin kesilmesinde usul................. 355........ 972

   Yukarıdaki maddeye riayet etmeyenler hakkında hükümler 356  973

   Cumhuriyet savcılığınca takip........................... 357........ 974

   Üçüncü şahsa bırakılan mallar........................... 358........ 974

   İcra dairelerinin muhabereleri ........................... 359........ 977

   Haczedilen malların istinabe suretiyle satışı........ 360........ 977

   Fazla verilen paranın geri alınması..................... 361........ 978

   Emanetler hakkında zamanaşımı........................ 362........ 980

   Özel okullar ile özel öğrenci yurt ve benzeri kurumların taşınır ve taşınmaz mallarının haczi..................................................................... 362/a........ 980

    

    

   SON MADDELER

    

   İstinaf yoluna başvurma ve incelenmesi............. 363........ 981

   Temyiz yoluna başvurma ve incelenmesi............ 364........ 983

   İstinaf dilekçesinin reddi................................... 365........ 986

   Bölge adliye mahkemesi ve Yargıtay kararları.... 366........ 987

   Borçlunun mevcudu hakkında malûmat vermek mecburiyeti 367 989

   İlga edilen kanunlar.......................................... 368........ 989

   Ek Madde ........................................................... 1........ 989

   Ek Madde............................................................ 2........ 991

   Ek Madde............................................................ 3........ 992

   Geçici Madde ...................................................... 1........ 993

   Geçici Madde ...................................................... 2 ....... 993

   Geçici Madde ...................................................... 3........ 994

   Geçici Madde ...................................................... 4 ....... 994

   Geçici Madde ...................................................... 5........ 994

   Geçici Madde ...................................................... 6 ....... 998

   Geçici Madde ...................................................... 7........ 998

   Geçici Madde ...................................................... 8........ 998

   Geçici Madde ...................................................... 9........ 998

   Geçici Madde .................................................... 10........ 998

   Geçici Madde .................................................... 11........ 999

   Geçici Madde..................................................... 12........ 999

   Geçici Madde..................................................... 13...... 1000

   Geçici Madde..................................................... 14...... 1000

   Geçici Madde..................................................... 15...... 1001

   Meriyet zamanı................................................ 369...... 1001

   Kanunu icraya memur olanlar............................ 370...... 1001


   PRATİK BİLGİLER

    

   ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN PARA ALACAKLARINA İLİŞKİN TAKİBİN BAŞLATILMASI USULÜ HAKKINDA KANUN...................... 1002

   TAHSİL HARCINDAN & DAMGA VERGİSİNDEN MUAF OLAN VE OLMAYAN KURUMLAR        1017

   KESİNLEŞMEDEN İCRA EDİLEN VE EDİLEMEYEN KARARLAR               1026

   İŞÇİLİK ALACAKLARI BRÜT ALACAKLARIN NETLEŞTİRİLMESİ          1047

   2020 YILI YURT DIŞI TEBLİGAT VE İSTİNABE TALEPLERİNDE UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ..................................................................................... 1051

   2020 YILI LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI YÖNETMELİĞİ ÜCRET TARİFESİ    1066

   KATMA DEĞER VERGİSİ.............................................................. 1071

   ALACAK KALEMLERİNE GÖRE FAİZ TÜRÜ VE ORANLARI 1077

   KAVRAMLARA GÖRE ARAMA CETVELİ............................... 1099

   Stok Kodu
   :
   9786257761116
   Boyut
   :
   13 x 20
   Sayfa Sayısı
   :
   1128
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   11
   Basım Tarihi
   :
   Ekim 2020
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapaklı
   Kağıt Türü
   :
   I. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Axess Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   164,65   
   164,65   
   2
   85,62   
   171,24   
   3
   58,18   
   174,53   
   6
   29,64   
   177,82   
   9
   20,12   
   181,12   
   QNB Finansbank Kartları
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   164,65   
   164,65   
   2
   85,62   
   171,24   
   3
   58,18   
   174,53   
   6
   29,64   
   177,82   
   9
   20,12   
   181,12   
   Bonus Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   164,65   
   164,65   
   2
   85,62   
   171,24   
   3
   58,18   
   174,53   
   6
   29,64   
   177,82   
   9
   20,12   
   181,12   
   Paraf Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   164,65   
   164,65   
   2
   85,62   
   171,24   
   3
   58,18   
   174,53   
   6
   29,64   
   177,82   
   9
   20,12   
   181,12   
   Maximum Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   164,65   
   164,65   
   2
   85,62   
   171,24   
   3
   58,18   
   174,53   
   6
   29,64   
   177,82   
   9
   20,12   
   181,12   
   World Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   164,65   
   164,65   
   2
   85,62   
   171,24   
   3
   58,18   
   174,53   
   6
   29,64   
   177,82   
   9
   20,12   
   181,12   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   164,65   
   164,65   
   2
   -   
   -   
   3
   -   
   -   
   6
   -   
   -   
   9
   -   
   -   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat